FAQ: Sự Khác Biệt Giữa Anapana & Bất Kỳ Hình Thức Thiền Nào Khác?

What is the difference between Anapana and any other form of meditation? Sự khác biệt giữa Anapana và bất kỳ hình thức thiền nào khác?

Mr. S. N. Goenka: Every meditation technique has its own unique features; and, for this reason, one meditation technique differs from the other. In Anapana, the emphasis is on the natural flow of respiration as it comes in and as it goes out. There is a form of meditation where one is asked to take long deliberate breaths, stop for a while and then release the breath. This technique is different from Anapana. In Anapana, the breath has to be kept pure, meaning that nothing extra should be added to the breath; whereas there are techniques which give importance to the use of name, form, or image for meditation. Thus, different techniques have distinctive qualities. Anapana has its own characteristics, which should be protected and maintained.

Ngài S. N. Goenka: Mỗi kỹ thuật thiền đều có những nét độc đáo riêng; và, vì lý do này, mỗi kỹ thuật thiền đều khác nhau. Ở Anapana, sự nhấn mạnh là hơi thở tự nhiên khi nó đi vào và khi nó đi ra. Có một hình thức thiền, ở đó người ta được yêu cầu hít một hơi sâu có chủ ý, dừng lại một lúc rồi thở ra. Kỹ thuật này khác với Anapana. Ở Anapana, hơi thở phải được giữ trong sạch, nghĩa là không nên thêm gì vào hơi thở; trong khi đó có những kỹ thuật coi trọng việc sử dụng tên, hình thức hoặc hình ảnh để thiền định. Vì vậy, các kỹ thuật khác nhau có đặc tính khác nhau. Anapana có những đặc điểm riêng, cần được bảo vệ và duy trì.

 

How does one keep up the practice of Anapana simultaneously with yoga? Làm thế nào để một người có thể thiền Anapana trong khi tập yoga song song?

Mr. S. N. Goenka: Yoga is a beneficial practice. But there is no need to do Anapana simultaneously with it. Make a gap between the two. Yoga and Anapana do not interfere with each other but there is a basic difference between Pranayama (yoga of breathing) and Anapana, which must be understood clearly. In Pranayama, the breathing is done deliberately and consciously. It is an exercise of the breath where you breathe deeply, then hold the breath for a while and then release it. It is a good technique. But in Anapana, the breathing process is natural and effortless. So, if you mingle the two techniques and try to do one immediately after the other, then you are bound to get confused and create problems for yourself. Therefore, do only one thing at a time. After having done Pranayama, wait for some time and then do Anapana.

Ngài S. N. Goenka: Yoga là một môn tập có ích. Nhưng việc kết hợp là không cần thiết. Hãy tách biệt hai hình thức này. Yoga và Anapana không can thiệp lẫn nhau nhưng có một sự khác biệt cơ bản giữa Pranayama (yoga thở) và Anapana, cần phải được hiểu rõ ràng. Ở Pranayama, hơi thở được thực hiện một cách có ý thức. Đó là một bài tập hít một hơi sâu, sau đó nín thở một lúc rồi thở ra. Đó là một kỹ thuật tốt. Nhưng ở Anapana, quá trình thở là tự nhiên và dễ dàng. Vì vậy, nếu bạn kết hợp hai kỹ thuật một lúc, thì bạn chắc chắn sẽ bị lẫn lộn và gây ra vấn đề cho chính mình. Do đó, chỉ làm một việc tại một thời điểm. Sau khi thực hiện Pranayama, một lúc sau rồi thiền Anapana.

 

How can we succeed in this competitive world without being dishonest? Làm thế nào chúng ta có thể thành công trong thế giới đầy cạnh tranh này mà không giữ sự chính trực?

Mr. S. N. Goenka: The essence of leading a virtuous life is that one does not look for excuses to act wrongly. Now, you may have found a reason to justify your wrong actions. You think that you must adopt dishonest methods to succeed in this world because everybody around you is doing so, and progressing at a very fast pace. And, if we who practise Anapana or Vipassana do not do the same, we will lag behind. Understand that such thinking is the result of weakness of the mind. This meditation will make your mind so strong that you will not even remotely consider doing any sinful act, or breaking your sila, or adopting any wrong ways; and you will find success at your doorstep. On the contrary, if you fear failure because you are not adopting underhand methods to succeed, then this fear will become the cause of your failure, whereas the strength of the mind will bring you success. So you must strengthen the mind and not weaken it on some pretext or the other. As you grow, you will understand further that those people who have acquired name, fame, position and wealth through dishonest means, and are apparently leading very successful lives, remain agitated and full of misery. When you progress on this path, then you will realize that such a person neither sleeps restfully at night nor is his mind at peace during the day. What has he gained by becoming a successful person? The wealth, position, fame and name are all futile if these cannot generate happiness and peace. On the other hand, a person who is not so wealthy or famous but who has a contented and compassionate heart is a real noble soul and leads a truly happy life. Thus, in order to compete in the world and attain worldly success, we should not take the wrong path. This is why you are learning to meditate at this young age, so that you do not take a wrong path at any cost. Even for the sake of the right goal, do not walk on the wrong path. Always take the right course for a righteous aim.

Ngài S. N. Goenka: Bản chất của việc sống một cuộc sống đạo đức là người ta không tìm kiếm lý do để hành động sai trái. Bây giờ, bạn có thể đã tìm thấy một lý do để biện minh cho hành động sai trái của mình. Bạn nghĩ rằng bạn phải áp dụng các phương pháp không trung thực để thành công trong thế giới này bởi vì mọi người xung quanh bạn đang làm như vậy, và tiến bộ với tốc độ rất nhanh chóng. Và, nếu chúng ta thực hành Anapana hoặc Vipassana và không làm như vậy, chúng ta sẽ tụt lại phía sau.

Hiểu rằng suy nghĩ như vậy đến từ một tâm trí yếu đuối. Thiền sẽ làm cho tâm trí của bạn mạnh mẽ đến mức bạn thậm chí sẽ giữ khoảng cách với bất kỳ hành động tội lỗi nào, hoặc sẽ không phá vỡ sila của bạn, hoặc áp dụng bất kỳ cách thức sai lầm nào; và bạn sẽ tìm thấy thành công ở ngưỡng cửa của bạn. Ngược lại, nếu bạn sợ thất bại vì bạn không áp dụng các phương pháp thiếu trung thực để thành công, thì nỗi sợ này sẽ trở thành nguyên nhân dẫn đến thất bại của bạn, trong khi sức mạnh của tâm trí sẽ mang lại cho bạn thành công. Vì vậy, bạn phải củng cố tâm trí và không làm suy yếu nó trên một số lý do khác.

Khi bạn phát triển, bạn sẽ hiểu thêm rằng những người đã có được tên tuổi, danh tiếng, vị trí và sự giàu có thông qua các phương tiện không trung thực, và rõ ràng đang có cuộc sống rất thành công, vẫn bị kích động và đầy đau khổ. Khi bạn tiến bộ trên con đường này, sau đó bạn sẽ nhận ra rằng một người như vậy không ngủ yên vào ban đêm cũng như tâm trí anh ta không được bình yên vào ban ngày. Ngài đã đạt được gì khi trở thành một người thành công? Sự giàu có, vị trí, danh tiếng và tên tuổi đều vô ích nếu những thứ này không thể tạo ra hạnh phúc và hòa bình.

Mặt khác, một người không quá giàu có hay nổi tiếng nhưng có một trái tim nhân hậu và từ bi là một tâm hồn cao thượng thực sự và có một cuộc sống thực sự hạnh phúc. Do đó, để cạnh tranh trên thế giới và đạt được thành công trên thế giới, chúng ta không nên đi sai đường. Đây là lý do tại sao bạn đang học thiền ở độ tuổi này, để bạn không đi sai đường bằng bất cứ giá nào. Ngay cả vì mục đích đúng đắn, đừng đi sai đường. Luôn luôn đi đúng hướng cho một mục tiêu chính đáng.

 

What are the characteristics of a good student? Phẩm chất của một thiền sinh tốt là gì?

Mr. S. N. Goenka: You have asked a very good question. All of you wish to excel as students. Then you should know the traits of a good student. In ancient India the qualities of a good student were recorded in Sanskrit: Kakacheshta bakadhyanam, shwananidra tathaiva cha. Alpahari, brahmachari, vidyaarthi panch lakshanam. These are the five essential qualities that a student must possess: Kakacheshta (kaka means crow) – You will find that a crow always remains alert and strives with full effort to do its task. You will never find it lazing around. Acquire this quality from a crow to fulfil one’s assigned task ardently and enthusiastically. Bakadhyanam (baka means crane) – While studying, focus entirely on your books. Similarly, while doing Anapana, do it with full concentration. In developing this quality of concentration, make a crane your inspiration. You may have noticed how a crane stands absolutely still on one leg without moving a single feather as if deep in meditation- with its mind fully concentrated on catching its prey. You should also learn how to meditate with concentration like that of a crane. Shwananidra (shwana means a dog) – Sleep is essential for everyone. But to fall off into a deep slumber snoring loudly, oblivious of one’s surroundings is not the right way of sleeping. The art of sleeping is mastered by a dog who, even though apparently fast asleep, will open his eyes and be wide-awake at the slightest sound. A student should also abandon laziness and unawareness and sleep with inner wakefulness like a dog. With the practice of Anapana and later Vipassana, you will attain the state of complete alertness even while being asleep. Like a dog, you will wake at the slightest movement. Alpahari (one who eats less) – Eat according to your hunger. After having a satisfying meal, we tend to stuff ourselves with more food even though our stomach is full,. We pamper our tongues even on a full stomach. This will lead to lethargy and laziness. How can you hope to succeed when you will be wasting time sleeping, when you should be studying. A student should always remain alert and sleep only as much as is required; he should not get overpowered by sloth and torpor. For this, it is necessary to eat less. Brahmachari (one who leads a life of celibacy) – A student who does not practise celibacy cannot afford to study. His or her mind will always remain absorbed in such harmful thoughts and thus will be unable to concentrate in studies. Therefore, as a student, one must observe celibacy. So work with this determination. These are the five traits of an ideal student.

Ngài S. N. Goenka: Bạn có một câu hỏi rất hay. Tất cả các bạn muốn trở nên xuất sắc. Sau đó, bạn nên biết những đặc điểm của một học thiền sinh tốt. Ở Ấn Độ cổ đại, phẩm chất của một học thiền sinh tốt đã được ghi lại bằng ngôn ngữ cổ:

Kakacheshta bakadhyanam, shwananidra tathaiva cha.

Alpahari, brahmachari, vidyaarthi panch lakshanam.

Đây là năm phẩm chất cần thiết mà thiền sinh phải có:

Kakacheshta (kaka có nghĩa là con quạ) – Bạn sẽ thấy rằng một con quạ luôn luôn cảnh giác và cố gắng hết sức để thực hiện nhiệm vụ của mình. Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy nó lười biếng. Có được phẩm chất này từ một con quạ để hoàn thành một nhiệm vụ được giao một cách hăng hái và nhiệt tình.

Bakadhyanam (baka có nghĩa là sếu) – Trong khi học, hãy tập trung hoàn toàn vào môn học. Tương tự, trong khi thực hành Anapana, hãy làm việc với sự tập trung cao. Trong việc phát triển chất lượng của sự tập trung này, hãy học cách của con sếu. Bạn có thể nhận thấy làm thế nào một con sếu đứng yên hoàn toàn trên một chân mà không dịch chuyển một chiếc lông vũ như thể đang ở sâu trong thiền định – với tâm trí hoàn toàn tập trung vào việc bắt con mồi. Bạn cũng nên học cách thiền với sự tập trung như con sếu.

Shwananidra (shwana có nghĩa là một con chó) – Giấc ngủ rất cần thiết cho mọi người. Nhưng để rơi vào một giấc ngủ sâu, ngáy to, không nhận thức được về môi trường xung quanh không phải là cách ngủ đúng đắn. Nghệ thuật ngủ được làm chủ bởi một con chó, mặc dù dường như ngủ rất nhanh, sẽ mở mắt và tỉnh táo khi có tiếng động rất nhỏ. Một học sinh cũng nên từ bỏ sự lười biếng và vô thức và ngủ với sự tỉnh táo từ bên trong như một con chó. Với việc thực hành Anapana và Vipassana sau này, bạn sẽ đạt được trạng thái tỉnh táo hoàn toàn ngay cả khi đang ngủ. Giống như một con chó, bạn sẽ thức dậy với chuyển động nhẹ nhất.

Alpahari (một người ăn ít hơn) – Chỉ ăn khi thấy đói. Sau khi có một bữa ăn thỏa mãn, chúng ta có xu hướng tự thêm nhiều thức ăn hơn mặc dù dạ dày đã no. Chúng ta thường nuông chiều cái miệng của chúng ta ngay cả khi bụng nọ. Điều này sẽ dẫn đến sự thờ ơ và lười biếng. Làm thế nào bạn có thể hy vọng thành công khi bạn sẽ lãng phí thời gian để ngủ, khi bạn cần thực hành. Thiền sinh phải luôn luôn tỉnh táo và chỉ ngủ nhiều nếu cần; anh ta không nên bị áp đảo bởi sự lười biếng và tàn nhẫn. Đối với điều này, cần phải ăn ít hơn.

Brahmachari (một người sống một cuộc sống độc thân) – Một thiền sinh không độc thân thì khó có khả năng thực hành. Tâm trí của anh ấy hoặc cô ấy sẽ luôn bị cuốn hút vào những suy nghĩ có hại và do đó sẽ không thể tập trung. Do đó, là một thiền sinh, độc thân là quan trọng. Vì vậy, làm việc với quyết tâm này.

Đây là năm đặc điểm của một thiền sinh lý tưởng.

 

How do we know that we are progressing on the path of Dhamma? Làm thế nào để chúng ta biết rằng chúng ta đang tiến bộ trên con đường của Dhamma?

Mr. S. N. Goenka: We know this by seeing whether a transformation is coming in our life or not. If our mind is still generating as much negativity as before, then there is no progress at all. The only criterion is to observe if there is a gradual decrease in our stock of defilements, and if we are developing the virtues that were missing before. If we continue to measure our success by this yardstick, then we will overcome the habit of committing wrong deeds. On the contrary, we will act virtuously. Others will also acknowledge us to be Dhamma people, for Dhamma will become an integral part of our lives.

Ngài S. N. Goenka: Chúng ta biết điều này bằng cách xem liệu một sự chuyển đổi có đến trong cuộc sống của chúng ta hay không. Nếu tâm trí của chúng ta vẫn tạo ra nhiều tiêu cực như trước đây, thì không có tiến triển nào cả. Tiêu chí duy nhất là quan sát xem có sự giảm dần trong kho phiền não của chúng ta hay không và liệu chúng ta có đang phát triển những đức tính đã bị thiếu trước đó hay không. Nếu chúng ta tiếp tục đo lường sự thành công của mình bằng thước đo này, thì chúng ta sẽ khắc phục thói quen phạm sai lầm. Trái lại, chúng ta sẽ hành động một cách đạo đức. Những người khác cũng sẽ thừa nhận chúng ta là người Dhamma, vì Dhamma sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta.

 

May all beings be happy. May all beings prosper. May all beings be blessed.

Nguyện tất cả chúng sinh được hạnh phúc. Nguyện tất cả chúng sinh an vui. Nguyện tất cả chúng sinh được nhiều phước thiện.

 

Nguồn VRIDhamma.org

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *